Privacyverklaring voor gebruikers

 

Kidly is een digitale platform , bereikbaar via de website www.kidly.be en ontwikkeld door Parentia, het grootste kinderbijslagfonds in Vlaanderen. In het kader van de ontwikkeling en exploitatie van Kidly, verwerken we uw Persoonsgegevens. “Persoonsgegevens” zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Meer informatie over de verwerking van uw Persoonsgegevens kan u in deze Privacyverklaring terugvinden.

Parentia besteedt al jaren alle nodige aandacht aan de bescherming van privacy en de verwerking van Persoonsgegevens. Dat gebeurt in lijn met (i) de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van Persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG vanaf 25 mei 2018, (ii) de Belgische wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van de natuurlijke persoon met betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens en (iii) elke overige huidige of toekomstige toepasselijke wetgeving die betrekking heeft op of een impact heeft op privacy en de verwerking van Persoonsgegevens (hierna tezamen “Wetgeving Persoonsgegevens”).

1. Wie is de verantwoordelijke van de verwerking van uw Persoonsgegevens?

Parentia Vlaanderen vzw, met maatschappelijke zetel gelegen te Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0686.764.255, Parentia Wallonie asbl met maatschappelijke zetel gelegen te Rue Pepin 1A, 5000 Namur, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0695.982.819 en Parentia Brussels vzw met maatschappelijke zetel gelegen te Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0726.908.991 (hierna “Wij”, “Ons”, “We”).
Wij kwalificeren als verwerkingsverantwoordelijke, zoals gedefinieerd in de Wetgeving Persoonsgegevens, voor wat betreft de verwerking van uw Persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in deze Privacyverklaring.

2. Welke principes leven we na?

We trachten er altijd voor te zorgen dat de gevraagde en/of meegedeelde Persoonsgegevens toereikend, juist (en, indien nodig, geactualiseerd), ter zake dienend en niet bovenmatig zijn ten opzichte van de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
We doen ons uiterste best om ook de rechtmatigheid, transparantie, naleving van wettelijke bepalingen, integriteit en vertrouwelijkheid, een passend niveau van beveiliging en bovenal respect voor uw rechten te waarborgen.

3. Voor wie is deze privacyverklaring bestemd?

Deze privacyverklaring is bestemd voor gebruikers van Kidly (vb. ouders van kinderen ).

4. Welke Persoonsgegevens verwerken wij van u en hoe ontvingen we deze?

Wij zullen de volgende Persoonsgegevens verwerken:
Categorie van persoonsgegevens Persoonsgegevens

5. Voor welke doeleinden en op welke basis verwerken wij uw Persoonsgegevens?
Categorie persoonsgegevens Doeleinden Wettelijke basis

Wij zullen u voorafgaandelijk informeren indien Wij van plan zijn om uw Persoonsgegevens te verwerken voor andere doeleinden dan de doeleinden aangegeven in deze Privacyverklaring.
Parentia gebruikt ook cookies op haar website. Voor meer informatie hieromtrent, ga naar onze Cookie Policy

6. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Uw Persoonsgegevens worden zo lang bewaard :
• als vereist voor de bovenvermelde doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt.
• als ze ter zake dienend zijn om onze wettelijke, contractuele en juridische verplichtingen na te leven en om te voldoen aan onze commerciële en operationele activiteiten.

7. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan derden?
Wij mogen uw Persoonsgegevens doorgeven aan verbonden ondernemingen en dienstverleners, louter in verband met de doeleinden vermeld in artikel 5 van deze Privacyverklaring.
Onze dienstverleners zijn onder meer, maar niet beperkt tot IT-dienstverleners, marketingbureaus, etc. Wij mogen uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan derde partijen indien Wij hiertoe verplicht zijn op basis van wettelijke bepalingen of beslissingen van rechtbanken.
In geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Onze organisatie mogen Wij uw Persoonsgegevens eveneens doorgeven aan (niet-)verbonden derde partijen.

Wij verkopen uw Persoonsgegevens niet aan derden.
Wij geven uw persoonsgegevens niet door buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

8. Wat zijn uw rechten en wat moet u doen om ze uit te oefenen?
In overeenstemming met de bepalingen van de Wetgeving Persoonsgegevens heeft u het recht om (a) toegang tot, verbetering of verwijdering van uw Persoonsgegevens te verzoeken, (b) de beperking van verwerking van uw Persoonsgegevens te verzoeken of zich te verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens of bezwaar daartegen te maken, (c) uw Persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm te verkrijgen en het recht om deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te laten dragen (d) een klacht in te dienen bij de toezichthoudende overheid (in België de Gegevensbeschermingsautoriteit, https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be) of enige andere overheid die de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit vervangt.

Om uw verzoek of een klacht bij Ons in te dienen, stuurt u een brief naar Partena Professional – DPO Office, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel of mailt u naar privacy@partena.be. Vermeld duidelijk de reden van uw verzoek.

Beschikken Wij over een Data Protection Officer?
Ja, hiermee kan per mail contact worden opgenomen via dpo@partena.be of per brief gericht aan Partena Professional – DPO, Kartuizersstraat 45, 1000 Brussel.

Versie 28/07/2020